Oddział Chełmski SEP powołany został 20 grudnia 1979 roku, liczył wówczas 202 członków zrzeszonych w siedmiu Kołach. Początki działalności SEP na Ziemi Chełmskiej wywodzą się jednak z okresu organizowania  w1936 roku Oddziału Lubelskiego. Pierwsze Walne Zgromadzenie Delegatów, które wytyczyło kierunki i przyjęło program działania – odbyło się 12.02 1980 r   Pierwszym prezesem został wybrany Edmund Majek i pełnił tę funkcję w latach 1980 – 1988. Następnie funkcję prezesa kolejno pełnili:

                          - Bogdan Kumszczyński  1989 – 1993

                          - Tadeusz Studziński        2018 - 

                          - Andrzej Gucwa              2010  - 2018

                          - Bogdan Kumszczyński  2006  – 2010

                          - Andrzej Gucwa              2010  -    

            Zarząd Oddziału pierwszej kadencji przystąpił do budowy struktury  Oddziału. Powołane zostały komisje: organizacyjna, szkolenia, uprawnień, realizacji wniosków, rzeczoznawstwa budowlanego, kontroli i komisja  bytowa.

            W maju 1980 roku rozpoczęła działalność Komisja Egzaminacyjna dla elektryków, umocniło to samodzielność Oddziału. W powstałej strukturze Oddział mógł realizować działalność szkoleniową i usługową, dbać o ilościowy rozwój członków i kół, współpracować z NOT, a poprzez swoich członków – specjalistów i rzeczoznawców świadczyć usługi.

            W czerwcu 1985 roku powołana została Komisja Egzaminacyjna dla energetyków. W kwietniu 1986r. rozpoczęła działalność Oddziałowa Grupa Rzeczoznawców SEP, która 1988r. została przemianowana na Ośrodek Rzeczoznawstwa.

             W czerwcu 1987r. oddano do użytku „Dom Technika” w Chełmie. Członkowie  SEP wnieśli znaczący wkład w powstanie tego obiektu.

             Wraz z upływem lat ulegał zmianom stan ilościowy Kół, członków indywidualnych i zbiorowych. Największą ilość Kół – 15 i członków indywidualnych – 430 Oddział osiągnął w roku 1988. Pod koniec 1997 r. Oddział posiadał 3 Koła i 113 członków indywidualnych. Obecnie liczba członków indywidualnych wynosi 162, liczba Kół –7, aliczba członków wspierających – 4.

            Członkowie SEP zgrupowani w Oddziale Chełmskim mają duże osiągnięcia w działalności na rzecz upowszechnienia wiedzy technicznej z dziedziny elektryki. Sepowcy wykazują zaangażowanie w żywotne sprawy miasta i regionu, biorą aktywny udział w pracach struktur administracyjnych i organizacji społecznych.

            Oddział uczestniczy dorocznie w organizacji konkursów na najlepszą pracę dyplomową uczniów średnich szkół zawodowych. Absolwentom szkół zawodowych o kierunku elektrycznym i studentom tworzymy sprzyjające warunki do zdawania egzaminów i uzyskania Świadectw Kwalifikacyjnych.

            Dla zwiększenia zainteresowania działalnością Stowarzyszenia Zarząd Oddziału podejmuje działania takie jak: organizacja ciekawych wycieczek, spotkań, imprez towarzyskich itp. Za najważniejsze – w naszej działalności – uważamy dalszą integrację środowiska elektryków oraz rozwój struktur organizacyjnych Stowarzyszenia.